Betaling og vilkår

Betaling og vilkår


Psykoterapi


Ved lægehenvisning er der egenbetaling pr. session (45 min.):1. samtale: 449,18 kr.


2. og flg. samtaler: 374,54 kr.


Betaling: Kontant eller MobilePay. MobilePay nr. 93 668.Med hensyn til tilskudsberettigelse gælder følgende:


Klienten betaler selv 40% af taksten.


Sygesikringen giver tilskud til 60% af taksten.Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, kan du søge om, at yderligere 200 kr. pr. konsultation dækkes ved henvisning til psykolog gennem egen læge.


Hvis du har en privat sundhedsforsikring, eller din arbejdsplads har en sundhedsforsikring, kan du i mange tilfælde få dækket udgifterne til terapi.Individuel terapi/rådgivning og coaching (50 min.) - privatbetaling:1100 kr.


Par - og familieterapi (90 min.) - privatbetaling: 1650 kr.Supervision


Monofaglig supervision: 1200 kr. pr. time individuelt.


Monofaglig og tværfaglig gruppesupervision, 2-4 personer, (90 min.): 1650 kr.Psykologiske undersøgelser


Fra 8.000 kr. til 12.000 kr. afhængig af problemstillingen.Afbudsregler ved psykoterapi


Rettidigt afbud meddeles dagen før senest kl. 12.


Ved for sent afbud eller udeblivelse betales 374,54 kr.Betaling: Kontant eller MobilePay. MobilePay nr. 93 668.Utilsigtede hændelser


Hvis du oplever utilsigtede hændelser i forbindelse med din konsultation hos mig, har jeg ansvaret for, at de rapporteres til RegionH og indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed stps@stps.dk 


Der ligger en pjece om utilsigtede hændelser i venteværelset. Eller du kan læse pjecen her.Persondata- og cookiepolitik


Orientering om behandling af personoplysninger.


Persondataforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 2018 kræver, at du bl.a. orienteres om hvilke oplysninger, der registreres om dig, og hvordan de udveksles med forskellige instanser.


Det kan du læse om i det følgende.Psykologisk Klinik v/ Morten Tang - version 1.0

..................................................................................


Vedr. klinikkens registrering af dine oplysninger

I forbindelse med psykologisk behandling er klinikken ifølge lovgivningen "Dataansvarlig", idet klinikken er forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og "Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser".


Dataansvarlig betyder, at klinikken skal sørge for, at dine oplysninger bliver behandlet jf. gældende reglement.


Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan klinikken i den forbindelse bruger - og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):


Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.


Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):


 • Eventuelle helbredsoplysninger, der er relevante for behandlingen, og som du selv har oplyst.

Formål

Klinikken behandler dine personoplysninger til følgende formål:


 • Selve behandlingen.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse.
 • Afregningsformål.


Formål der tjener overholdelse af klinikkens forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:


 • Oplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed

Når klinikken indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til klinikken.


Konsekvensen af ikke at give personoplysningerne vil være, at klinikken ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at du ikke vil kunne modtage behandling.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:


 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger dit samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.
 • Som patient har du selv rettighed til at se dine egne oplysninger (indsigtsret).


Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:


 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er klinikken forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig i forbindelse med den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt "Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser".
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i "Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016".


Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos klinikkens databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra klinikken.


Klinikkens databehandler er ClinicCare/EG, Lautrupvang 24, 2750 Ballerup samt disse underleverandører: 


PLSP A/S

Viborgvej 159A, 8210 Aarhus

Opbevaring af journaloplysninger med henblik på visning af data til patienten i

applikationen Min Læge og distribution til legale modtagere ifbm. overholdelse af gældende lovgivning og overenskomstaftale og it-løsninger, herunder Min Læge app.

 

MedCom 

Forskerparken 10, 5230 Odense

Understøtte deling via transmission af personoplysninger mellem og for parter i den danske Sundhedssektor

 

Sinch

Legal Dept. Lindhagensgat an 74

112 18 Stockholm, Sverige

Platform til distribution af SMS og opkaldshistorik ml. løsning og kunde

 

Datagruppen MultiMed A/S

Storhaven 12, 7100 Vejle

Vans-leverandør (Edifact)

 

team.blue Denmark A/S

Højvangen 7, 8660 Skanderborg

Hosting


Ping IT A/S

Vandmanden 24, 9200 Aalborg SV,

Sikker destruktion af hardware

 

Global Connect A/S

Hørskætten 3, 2630 Taastrup

Hosting


B4Restore A/S

Åhave Parkvej 31, 8260 Viby J

Backup af servere og data

 

ServiceNow

Hoekenroede 3, Amsterdam 1102 BR, Holland

Støttesystem til support, cloudløsning


Opbevaring og slettepolitik

Dine personoplysninger opbevares, så længe klinikken har behov for at varetage de overfor angivne formål. Klinikken har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen.


Der kan opstå tilfælde, hvor klinikken er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).


I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af ’Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelser’, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse og tilføjelse.


Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikkens indehaver psykolog Morten Tang:


Mail: mtpsyk@gmail.com eller telefon: 3027 3377.

Cookiepolitik for
klinikkens hjemmeside

Nedenstående information er kun relevant for brugere af klinikkens hjemmeside www.mortentang.dk:


Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” - i daglig tale cookiebekendtgørelsen.


Klinikkens hjemmeside www.mortentang.dk anvender ikke cookies. Når du går ind på hjemmesiden, vil der derfor ikke blive lagt en cookie i din browser.

Ved brug af hjemmesiden som helhed lagres ej heller personhenførbare oplysninger om dig.